Adatvédelmi szabályzat

Adatkezelési tájékoztató

 

I. A TÁJÉKOZTATÓ CÉLJA ÉS HATÁLYA

1.1. A jelen Tájékoztató célja, hogy az ÉremVerde® - Szabó Tamás EV. (továbbiakban Vállalkozó vagy Adatkezelő), a honlapjaira látogatókat, a webáruházban regisztráló ügyfeleiket (továbbiakban: Felhasználó vagy Érintett) – a GDPR 13. cikke alapján – megfelelő módon tájékoztassa személyes adataik kezeléséről és az adatkezelés kapcsán őket megillető jogokról.

1.2. A jelen Tájékoztató kialakításakor a Vállalkozó különös tekintettel vette figyelembe az Európai Parlament és a Tanács 2016/679. számú rendeletét („Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”) és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”), valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Eker. tv.) rendelkezéseit.

II. FOGALMAK

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, aki/amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, aki/amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza. Ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja.

Adatvédelmi hatásvizsgálat: ha az adatkezelés valamely – különösen új technológiákat alkalmazó – típusa, figyelemmel annak jellegére, hatókörére, körülményére és céljaira, valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, akkor az adatkezelő az adatkezelést megelőzően hatásvizsgálatot végez arra vonatkozóan, hogy a tervezett adatkezelési műveletek a személyes adatok védelmét hogyan érintik.

Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

Érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez.

Felhasználó vagy Érintett: az a természetes személy, jogi személy és jogi személyiség nélküli szervezet, aki a Szolgáltatásokra regisztrál, és ennek keretében megadja az alábbi VI. pontban felsorolt adatát.

Harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, aki/amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.

Honlap(ok): az Adatkezelő által üzemeltetett – egymással összekapcsolt – eremverde.hu

http://webaruhaz.kulcs-soft.hu/?id=5fa462aa381443c8a8346d87d6efbcad&p=fooldal

internetes oldalak.

Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre (érintett) vonatkozó bármely információ. Azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító – például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító –, vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális, vagy szociális azonosságára vonatkozó egy, vagy több tényező alapján azonosítható.

Szolgáltatás(ok): az Adatkezelő által üzemeltetett Honlapokon regisztráció nélkül, illetve regisztrációval elérhető és igénybe vehető szolgáltatások. (Pl. hírlevélre történő feliratkozás, webshop regisztráció és vásárlás, emlékérem előjegyzési szolgáltatás igénybevétele.)

III. AZ ADATKEZELŐ ÉS ELÉRHETŐSÉGE

Adatkezelő neve: Szabó Tamás EV - ÉremVerde®

Székhely: 6725 Szeged, Kolozsvári tér 11.

Telephely: 6725 Szeged, Kolozsvári tér 11.

Nyilvántartási szám: 52319141

Telefonszám: 06-62-442365

E-mail: info@eremverde.hu

IV. AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA

A személyes adatait a következő jogelvek alapján kezelhetjük:

GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja, amely a Felhasználó önkéntes hozzájárulása alapján történő adatkezelést teszi lehetővé;

GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja, amely szerint a személyes adatok kezelhetők egy szerződés teljesítése érdekében, pl. egy termék vásárlásával, szolgáltatás igénybevételével kapcsolatosan. Ugyanez vonatkozik azokra az adatkezelési tevékenységekre is, amelyek szükségesek a szerződés megkötése előtti tevékenységekhez, mint például termékekkel vagy szolgáltatásokkal kapcsolatos érdeklődések kezelése;

GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja, olyan esetekben, amikor jogi kötelezettség írja elő számunka az adatkezelést, mint például számviteli vagy pénzmosással kapcsolatos előírások esetén;

GDPR 6. cikk (1) bekezdés d) pontja, amelynek értelmében a személyes adatok kezelhetők az Ön vagy más természetes személyek létfontosságú érdekeinek védelmében;

GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja, amely a jogos érdekünkre vonatkozik, például vagyonvédelem érdekében kamerarendszert működtetünk a boltunkban, vagy amikor statisztikai felmérést és elemzéseket végzünk. Az érdekünk abban áll, hogy felhasználóbarát, tetszetős és biztonságos weboldalt tudjunk biztosítani és optimalizálhassuk azt oly módon, hogy az mind szolgálja az üzleti érdekeinket, mind pedig megfeleljen az Ön elvárásainak.

V. BOLTI ADATKEZELÉS

A Vállalkozó a vásárlói adatokat az ügyviteli rendszerében tárolja elektronikus formában. A papír alapon keletkezett személyes adatokat tartalmazó dokumentumok az elektronikus rendszerben történő tárolással párhuzamosan megőrzésre kerülnek a jelen tájékoztató vonatkozó részében jelzett időpontig.

5.1. Bolti vásárlás

Az adatkezelés célja: A Vállalkozó boltjában történő vásárláshoz kapcsolódóan számla kiállítása, a vásárlók nyilvántartása, egymástól való megkülönböztetése, a vásárlás és fizetés dokumentálása, számviteli és pénzmosási kötelezettségek teljesítése.

(Nemesfém alapanyagból készült termékek vásárlása esetén a Pmt. (Pénzmosási törvény) értelmében névre szól számla kiállítása kötelező.)

Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) és c) pontja

A kezelt személyes adatok típusa: ügyfél azonosítószám, tranzakció azonosítója, dátuma és időpontja, bizonylat tartalma, név, cím, adószám, a vásárolt termék megnevezése, mennyisége, vételára, fizetési mód.

Az adatkezelés időtartama: a Pmt. tv 56. § (2) és Számv. tv. 169 § (2) bekezdésének megfelelően nyolc év.

Kártyás fizetés esetén a bankkártya és a kártya fizetési tranzakció adatait a …………………….., mint bankkártyaelfogadó és az MKB Bank Nyrt. (1056 Budapest, Váci utca 38.), mint számlavezető kezeli.

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: nemesfémből készült terméket nem vásárolhat az Érintett. Egyéb termék vásárlása esetén nem kaphat névre szóló számlát.

Adattovábbítás: bankkártyás fizetés esetén a fizető azonosítója, a tranzakció összege, dátuma, időpontja a ………………………………., mint bankkártyaelfogadó és az MKB Bank Nyrt. (1056 Budapest, Váci utca 38.) felé.

Az adattovábbítás jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja

Adatfeldolgozók:

Név
Székhely
Adatfeldolgozói feladat
Szabó Tamás EV
Cím: 6725 Szeged, Kolozsvári tér 11.
Honlap és webáruház működtetése, ügyfelek tájékoztatása termékekről, akciókról, emlékérem előjegyzés lebonyolítása stb. Pályázatok elbírálása, nyertesek értesítése, nyeremények átadása
Magyar Hosting Kft.
Cím: 1132 Budapest
Victor Hugo u. 18-22.
tárhelyszolgáltatás
Kulcs-Soft Nyrt.
1016 Budapest, Mészáros utca 13.
webáruház működtetése, ügyviteli rendszer üzemeltetése

 

5.2. Emlékérem előjegyzés

Az adatkezelés célja: vásárlói igények felmérése

Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja

A kezelt személyes adatok típusa: név, e-mail cím, telefonszám

Az adatkezelés időtartama: az adott évi utolsó emlékérem megjelenését követő 30 nap.

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: az érem megjelenését követően nem tud vásárolni az adott termékből.

5.3. Vésési, gravírozási munka megrendelése

A Vállalkozó véshető és gravírozható termékeket árul a webáruházban, melyekre egyéni, személyes adatokat tartalmazó szöveg, kép véshető, gravírozható. A webshopban történő megrendelés esetén az erre szolgáló űrlap kitöltése szükséges. Webshopban kizárólag regisztrált ügyfél adhat le megrendelést.
Az adatkezelés célja: rendelésfelvétel, megrendelések teljesítése

Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja

A kezelt személyes adatok típusa: név, cím, szállítási cím, e-mail cím, telefonszám, fénykép, egyéb személyes adatot tartalmazó szöveg, adat.

Az adatkezelés időtartama: a megrendelés teljesítését követően, személyes átvétel esetén 1 héten belül, kiszállításos megrendelés esetén 2 héten belül az adatok törlésre kerülnek (kivéve a 6.1 pontban feltüntetett adatok). A webshopban történő megrendelés esetén az elküldött űrlap automatikusan törlődik. Az belső e-mail címre kapott megrendelés értesítő a teljesítést követő 2 héten belül törlésre kerül.

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: az Érintett nem adhat vésésre, gravírozásra megrendelést.

5.4. A honlapok naplózása

A honlapok meglátogatásakor a webszerver automatikusan naplózza a látogató tevékenységét (pl. megtekintett termékek) vagy vásárlás esetén a rendelés adatait.

Az adatkezelés célja: a honlapok látogatása során a szolgáltatások működésének ellenőrzése, visszaélések megakadályozása.

Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja

A kezelt személyes adatok típusa: ügyfél azonosítószám, látogatás időpontja, a látogatott oldal címe és az oldalon eltöltött idő, látogató számítógépének IP címe.

Adatkezelés időtartama: 1 hét, utána automatikusan törlődnek a naplózott adatok.

A külső szolgáltatók naplózással kapcsolatos adatkezelése:

A portál html kódja a Vállalkozótól független, külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat tartalmaz. A külső szolgáltató szervere közvetlenül a felhasználó számítógépével áll kapcsolatban. Felhívjuk látogatóink figyelmét, hogy e hivatkozások szolgáltatói az ő szerverükre történő közvetlen kapcsolódás, illetve a felhasználó böngészőjével való közvetlen kommunikáció miatt felhasználói adatokat képesek gyűjteni.

A honlapok látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését külső szolgáltatóként a Google Analytics szervere segíti. A mérési adatok kezeléséről az adatkezelő a https://policies.google.com/privacy?hl=hu címen ad részletes felvilágosítást.

Adatfeldolgozók:

Név
Székhely
Adatfeldolgozói feladat
Szabó Tamás EV
Cím: 6725 Szeged, Kolozsvári tér 11.
Honlap és webáruház működtetése, ügyfelek tájékoztatása termékekről, akciókról, emlékérem előjegyzés lebonyolítása stb. Pályázatok elbírálása, nyertesek értesítése, nyeremények átadása
Kulcs-Soft Nyrt.
1016 Budapest, Mészáros utca 13.
webáruház működtetése
Szabó Tamás EV
Cím: 7624 Pécs, Budai Nagy Antal u. 1.
E-mail szolgáltatás (webshop vásárlásokról értesítés)
Magyar Hosting Kft.
Cím: 1132 Budapest
Victor Hugo u. 18-22.
tárhelyszolgáltatás
Kulcs-Soft Nyrt.
1016 Budapest, Mészáros utca 13.
webáruház működtetése, ügyviteli rendszer üzemeltetése

 


5.5. Webáruház regisztráció

A honlapokon lehetőség nyílik az online vásárlásra. Vásárolni regisztrált felhasználóként lehet. Amennyiben a felhasználó a regisztrációs profillal belépve vásárol, úgy a vásárlással kapcsolatos személyes adatokat a webáruház a regisztrációs adatbázisból nyeri.

A regisztrációs folyamat során lehetőség van önkéntes hírlevél feliratkozásra. A hozzájáruló nyilatkozat megadása esetén a tájékoztató 6.9 pontja szerint is kezeljük az adatait.

Az adatkezelés célja: A webáruházban történő kényelmesebb vásárlási lehetőség biztosítása, a vásárlók nyilvántartása, egymástól való megkülönböztetése, vásárlói kapcsolattartás, célzottabb kiszolgálás.

Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja

A kezelt személyes adatok típusa: ügyfél azonosítószám, név, e-mail cím, jelszó, számlázási cím, telefonszám, szállítási cím, vásárlások adatai (dátum, termék megnevezése, értéke), felhasználó mikor, milyen terméket böngészett utoljára, hány hírlevelet nyitott meg.

Az adatkezelés időtartama: Amennyiben nem vásárol, az utolsó bejelentkezéstől számított egy év, egyébként a regisztráció törléséig.

Az adatok törlése: A felhasználó bármikor jogosult személyes adatai törlését és módosítását kezdeményezni felhasználói fiókjába belépve a „Regisztráció törlése” menüben.

Elfelejtett jelszó: A felhasználó az „Elfelejtette a jelszavát?” funkció használata esetén e-mailben kap egy linket, melyre kattintva ismerhető meg az új jelszó.

Adatfeldolgozók:

Név
Székhely
Adatfeldolgozói feladat
Szabó Tamás EV
Cím: 6725 Szeged, Kolozsvári tér 11.
Honlap és webáruház működtetése, ügyfelek tájékoztatása termékekről, akciókról, emlékérem előjegyzés lebonyolítása stb. Pályázatok elbírálása, nyertesek értesítése, nyeremények átadása
Magyar Hosting Kft.
Cím: 1132 Budapest
Victor Hugo u. 18-22.
tárhelyszolgáltatás
Kulcs-Soft Nyrt.
1016 Budapest, Mészáros utca 13.
webáruház működtetése, ügyviteli rendszer üzemeltetése

 


5.6. Törzsvásárlói program

Az adatkezelés célja: A ÉremVerde® - Szabó Tamás EV törzsvásárlói programjában való részvétel, kedvezmények biztosítása, a vásárlások értékének követése azonnali kedvezmények nyújtása céljából, a törzsvásárlók nyilvántartása, egymástól való megkülönböztetése, célzottabb kiszolgálás.

Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja

A kezelt személyes adatok típusa: ügyfél azonosítószám, név, e-mail cím, jelszó, számlázási cím, telefonszám, szállítási cím, vásárlások adatai (dátum, termék megnevezése, értéke), a felhasználó utolsó 365 napban teljesített vásárlásainak értéke

Az adatkezelés időtartama: A törzsvásárlói program 365 nap vásárlásait veszi figyelembe.

Az adatok törlése és módosítása: A felhasználó bármikor jogosult személyes adatai törlését és módosítását kezdeményezni a „Regisztráció törlése” menüpontban.

Törzsvásárlói kedvezmény:
A Törzsvásárlói program a vásárlások adatait (dátum, termék megnevezése, értéke) a jelen tájékoztató 6.1; 6.8 pontjában található adatkezeléstől kapja meg. A 365 nap vásárlásai alapján a törzsvásárlóknak adott kedvezmény a GDPR 22. cikke szerint automatizált döntéshozatalnak minősül.

 


Adatfeldolgozók:

Név
Székhely
Adatfeldolgozói feladat
Szabó Tamás EV
Cím: 6725 Szeged, Kolozsvári tér 11.
Honlap és webáruház működtetése, ügyfelek tájékoztatása termékekről, akciókról, emlékérem előjegyzés lebonyolítása stb. Pályázatok elbírálása, nyertesek értesítése, nyeremények átadása
Magyar Hosting Kft.
Cím: 1132 Budapest
Victor Hugo u. 18-22.
tárhelyszolgáltatás
Kulcs-Soft Nyrt.
1016 Budapest, Mészáros utca 13.
webáruház működtetése, ügyviteli rendszer üzemeltetése

 

 

 


Honlap és webáruház működtetése, ügyfelek tájékoztatása termékekről, akciókról, emlékérem előjegyzés lebonyolítása stb. Pályázatok elbírálása, nyertesek értesítése, nyeremények átadása.

Adatfeldolgozók:

Magyar Hosting Kft.
Cím: 1132 Budapest
Victor Hugo u. 18-22.
tárhelyszolgáltatás
Kulcs-Soft Nyrt.
1016 Budapest, Mészáros utca 13.
webáruház működtetése, ügyviteli rendszer üzemeltetése

 


5.7. Webáruház vásárlás

A honlapokon lehetőség nyílik az online vásárlásra. Vásárolni regisztrált felhasználóként lehet. Amennyiben a jelen tájékoztató 6.6 pontja szerinti regisztrációs profillal belépve történik a vásárlás, úgy a vásárlással kapcsolatos személyes adatokat a webáruház a regisztrációs adatbázisból nyeri.

Az adatkezelés célja: webáruházban történő vásárlás lehetővé tétele, számla kiállítása, a megrendelések teljesítése, a vásárlás és fizetés dokumentálása, számviteli kötelezettség teljesítése, esetleges visszáru ügyintézés, vásárlói kapcsolattartás, célzottabb kiszolgálás.

Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja és GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja

A kezelt személyes adatok típusa: ügyfél azonosítószám, a vásárló típusa (cég/magánszemély), név, e-mail cím, jelszó, számlázási cím, telefonszám, szállítási cím, vásárlások adatai (dátum, termék megnevezése, értéke), felhasználó mikor, hány hírlevelet nyitott meg.

Az adatkezelés időtartama: a Pmt. tv 56. § (2) és Számv. tv. 169 § (2) bekezdésének megfelelően nyolc év.

Kártyás fizetés esetén a bankkártya és a kártya fizetési tranzakció adatait a ------------------------. (-----------------------.), mint bankkártyaelfogadó és az MKB Bank Nyrt. (1056 Budapest, Váci utca 38.), mint számlavezető kezeli.

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: nemesfémből készült terméket nem vásárolhat az Érintett. Egyéb termék vásárlása esetén nem kaphat névre szóló számlát.

Adattovábbítás:

Bankkártyás fizetés esetén a fizető azonosítója, a tranzakció összege, dátuma, időpontja a ……..……………………………………………………….., mint bankkártyaelfogadó és az MKB Bank Nyrt. (1056 Budapest, Váci utca 38.) felé.

 


Kiszállítás esetén név, e-mail cím, telefonszám, számlázási cím, szállítási cím, vásárlások értéke a DPD Hungária Kft. (H - 1134 Budapest, Váci út 33. A épület 2. em.) és Magyar Posta Zrt.; (1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.) felé történik.

 


Az adattovábbítás jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja

A kiszállítást végző kézbesítési szolgáltatásról az érintett vállalkozásnak történő adattovábbítás előtt e-mail útján kap pontos tájékoztatást a vásárló. A kiszállítást végző futárszolgálat a kézbesítés időpontját a vásárló által megadott telefonszámon egyezteti.

Adatfeldolgozók:

Név
Székhely
Adatfeldolgozói feladat
Szabó Tamás EV
Cím: 6725 Szeged, Kolozsvári tér 11.
Honlap és webáruház működtetése, ügyfelek tájékoztatása termékekről, akciókról, emlékérem előjegyzés lebonyolítása stb. Pályázatok elbírálása, nyertesek értesítése, nyeremények átadása
Magyar Hosting Kft.
Cím: 1132 Budapest
Victor Hugo u. 18-22.
tárhelyszolgáltatás
Kulcs-Soft Nyrt.
1016 Budapest, Mészáros utca 13.
webáruház működtetése, ügyviteli rendszer üzemeltetése

 


5.8. Hírlevél

A Vállalkozó elektronikus hírlevélben direkt marketing (közvetlen üzletszerzési) üzeneteket küld azok részére, akik ehhez kifejezetten hozzájárultak.

A hozzájáruló nyilatkozatot a Vállalkozó részére többféle módon lehet adni (regisztráció nélkül vagy regisztráció során).

A Vállalkozó a vásárlók, érdeklődők adatait és felhasználói szokásait nem elemzi annak érdekében, hogy egyedi termékajánlásokat, hirdetéseket jelenítsen meg a weboldalakon, illetve a hírlevelekben.

Az adatkezelés célja: gazdasági reklámot is tartalmazó e-mail hírlevelek küldése az érdeklődők részére, tájékoztatás az aktuális információkról, akciókról, direkt marketing tartalmú megkeresések, a kiküldésre kerülő üzenetekben mutatott aktivitás (pl. megnyitás, kattintás) nyomon követése.

Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja

A kezelt személyes adatok típusa: név, e-mail, megnyitással kapcsolatos adatok

Az adatkezelés időtartama: A felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig.

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: az érintett nem értesül a Vállalkozó ajánlatairól, tájékoztatásairól.

Adatfeldolgozók:

Név
Székhely
Adatfeldolgozói feladat
Szabó Tamás EV
Cím: 6725 Szeged, Kolozsvári tér 11.
Honlap és webáruház működtetése, ügyfelek tájékoztatása termékekről, akciókról, emlékérem előjegyzés lebonyolítása stb. Pályázatok elbírálása, nyertesek értesítése, nyeremények átadása
Magyar Hosting Kft.
Cím: 1132 Budapest
Victor Hugo u. 18-22.
tárhelyszolgáltatás
Kulcs-Soft Nyrt.
1016 Budapest, Mészáros utca 13.
webáruház működtetése, ügyviteli rendszer üzemeltetése

 


5.9. Nyereményjáték a Facebookon

A Vállalkozó a https://www.facebook.com/eremverdeofficial/ címen szervez és bonyolít le nyereményjátékot.

A https://www.facebook.com/eremverdeofficial/ oldalon megvalósított statisztikai célú adatkezelés ÉremVerde® - Szabó Tamás EV. és a Facebook Ireland Ltd. (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, D2 Ireland) közös adatkezelése, melynek részleteiről a Facebook Oldalelemzések funkció adatkezelői függeléke ad részletes tájékoztatást.

Az adatkezelés célja: a Vállalkozó által a https://www.facebook.com/eremverdeofficial/ címen elérhető oldalon szervezett nyereményjátékokon való részvétel, nyertesek sorsolása, értesítése, nyilvánosságra hozatal, számviteli kötelezettség teljesítése, tájékoztatás az aktuális információkról, akciókról, kapcsolattartás.

Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja és GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja, az adatkezelés ugyanis az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges, tekintettel a Számv. tv. 169. §. (2) bekezdésére.

A kezelt személyes adatok típusa: ügyfél azonosítószám, név számlázási cím, szállítási cím, átvett termék megnevezése, dátum, nyertesek aláírása, résztvevők beírásai

Az adatok törlésének határideje: a felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig; a nyeremények átvételi elismervényei a Számv. tv 169. § (2) bekezdésének megfelelően nyolc évig kerülnek megőrzésre.

Az adatszolgáltatás elmaradásának következményei: az érintett nem vehet részt a Vállalkozó Facebookon meghirdetett nyereményjátékain.

 

 

 

 

 

 

 


Adatfeldolgozók:

Név
Székhely
Adatfeldolgozói feladat
Szabó Tamás EV
Cím: 6725 Szeged, Kolozsvári tér 11.
Honlap és webáruház működtetése, ügyfelek tájékoztatása termékekről, akciókról, emlékérem előjegyzés lebonyolítása stb. Pályázatok elbírálása, nyertesek értesítése, nyeremények átadása
Magyar Hosting Kft.
Cím: 1132 Budapest
Victor Hugo u. 18-22.
tárhelyszolgáltatás
Kulcs-Soft Nyrt.
1016 Budapest, Mészáros utca 13.
webáruház működtetése, ügyviteli rendszer üzemeltetése

 


5.10. Termékekkel, szolgáltatásokkal kapcsolatos információkérés, kapcsolattartás a kereskedelmi irodával

A Vállalkozó ügyfeleinek, érdeklődőknek, elektronikus úton történő kapcsolattartási céllal (pl. információ termékekről, szolgáltatásokról, készletnagyságról, kiszállításról stb.) tartja fenn a webshop@eremverde.hu e-mail címet.

Az adatkezelés célja: elektronikus módon történő kapcsolattartás leendő és meglévő ügyfelekkel.

Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja

A kezelt személyes adatok típusa: az elektronikus levélíró által megadott személyes adatok.

Az adatkezelés időtartama: hozzájárulás visszavonásáig.

Az adatszolgáltatás elmaradásának következményei: az Érintett csak telefonon vagy személyesen kaphat információt termékekről, szolgáltatásokról, elérhető termékekről, megrendelés kiszállításáról stb.

Adatfeldolgozók:

Név
Székhely
Adatfeldolgozói feladat
Szabó Tamás EV
Cím: 6725 Szeged, Kolozsvári tér 11.
Email szolgáltatás, adatfeldolgozói feladat

 


5.11. Elektronikus megfigyelő- és rögzítőrendszer

A ÉremVerde® - Szabó Tamás EV. kereskedelmi irodájában elektronikus megfigyelő- és rögzítőrendszer működik, melynek részeként kamerák kerültek elhelyezésre, a bejáratoknál, az áruátvételi területre. A kamerák pontos elhelyezkedésére és a megfigyelt területekre vonatkozó további információk az irodán elhelyezett tájékoztatóban olvashatók.

 


Az adatkezelés célja: a vagyon védelme érdekében a jogsértések megelőzése, észlelése, az elkövető tettenérése, valamint a jogsértések bizonyítása.

Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja, ugyanis a Vállalkozónak jogos érdeke fűződik a vagyonvédelemhez.

A kezelt személyes adatok típusa: a kereskedelmi iroda területére belépő személyeknek a képfelvételeken látszódó arcképmása és egyéb, a megfigyelőrendszer által rögzített személyes adatai.

Az adatkezelés időtartama: felhasználás hiányában 30 nap.

Az adatok tárolásával kapcsolatos információk: A felvételeket az irodán található számítógépen, fokozott adatbiztonsági intézkedések mellett tároljuk, így biztosított, hogy illetéktelen személyek ne tekinthessék meg és másolhassák ki a felvételeket.

A kamerák aktuális képének megtekintésére jogosult: kizárólag a Vállalkozó, a jelen tájékoztatóban megjelölt adatkezelési célok megvalósulása érdekében.

A felvételek megtekintésére jogosult: kizárólag a Vállalkozó, a jelen tájékoztatóban megjelölt adatkezelési célok megvalósulása érdekében.

A felvételek adathordozóra rögzítésére jogosult: a Vállalkozó és a kamerarendszert karbantartó cég vezetője, a jelen tájékoztatóban megjelölt adatkezelési célok megvalósulása érdekében.

Naplózás: a rögzített felvételekbe történő betekintéseket és adathordozóra rögzítéseket az azt végző személy nevével, az adatok megismerésének okával és időpontjával jegyzőkönyvben rögzíti a Vállalkozó.

A Vállalkozó által üzemeltetett kamerás megfigyelő- és rögzítőrendszer tárolt felvételeibe kizárólag a vagyon sérelmére elkövetett jogsértések bizonyítása és az elkövető azonosítása érdekében tekinthetnek be az arra jogosultsággal rendelkező személyek.

Adattovábbítás: szabálysértési vagy büntetőeljárás esetén az azokat lefolytató hatóságok, bíróságok felé a kamerarendszer által készített releváns információt tartalmazó felvételek továbbításra kerülnek.

Az adattovábbítás jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja, tekintettel, a következő jogszabályokra: Be. 261. § (1) bekezdése, 308. § (2) bekezdésének a) pontja és 376. § (2) és (3) bekezdései, valamint az Szab tv. 75. § (1) bekezdésének a) pontja és 78. § (3) bekezdése.

 


Adatfeldolgozó:

 


Név
Székhely
Adatfeldolgozói feladat
Juhász László EV
6800 Hódmezővásárhely, Ifjúság u.1/a.
Elektronikus megfigyelő- és rögzítőrendszer kiépítése, karbantartása a kereskedelmi irodán.

 


Figyelőszolgálat:

Mikrolabor Kft.

6724 Szeged József A. Sgt. 66.

Az Érintett jogai:

Az Érintett jogosult, hogy a rá vonatkozó személyes adatok kezelésével összefüggésben tájékoztatást kapjon, kérheti a rá vonatkozó – az adatkezelés jellegzetességeiből adódóan a felvétellel összefüggésben rögzített egyes – adatok helyesbítését.

Az Érintett kérheti kezelt személyes adatai törlését, az adatkezelés korlátozását, valamint élhet adathordozási- és tiltakozási jogával az adatkezelőnél.

Az Érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és az adatkezelésre vonatkozó információkhoz hozzáférést kapjon a felvétel másolatának kiadása formájában. Az Érintett csak olyan felvételről kaphat másolatot, amin más személy nem, vagy csak felismerhetetlen módon szerepel. Ha a fentiek nem teljesíthetők, az adatkezelő biztosítja az Érintett számára, hogy megtekinthesse az őt (is) tartalmazó felvételt.

5.12. Partner kapcsolattartói adatkezelés

Az ÉremVerde® - Szabó Tamás EV. partnerei, beszállítói kapcsolattartóinak adatait üzleti értesítés, kapcsolattartás céljából kezeli.

Az adatkezelés célja: partnerekkel, beszállítókkal való kapcsolattartás, üzleti célú együttműködés elősegítése szerződés teljesítése céljából, a szerződő partnerek érdekében.

Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja, mivel a Vállalkozó jogos érdeke a partnereivel történő üzleti kapcsolattartás.

A kezelt személyes adatok típusa: név, e-mail, telefonszám, munkahely, beosztás, az üzleti partnerrel kötött szerződés teljesítésével összefüggő egyéb információk.

Az adatok kezelésének időtartama: a kapcsolattartó adott munkakörben történő foglalkoztatásáig vagy az üzleti kapcsolat lezárásáig. Amennyiben a szerződésben feltüntetésre került a kapcsolattartó, abban az esetben a Számv. tv. 169 § (2) bekezdésének megfelelően nyolc évig tároljuk.

 


5.13. Egyéb adatkezelések

A Felhasználó által küldött e-mailek esetén, ha a Felhasználó amúgy nem rendelkezik regisztrációval, az e-mail címet a megkeresésben hivatkozott ügy lezárását követő 90. napon töröljük kivéve, ha – az elvégzett érdekmérlegelési teszt alapján – jogos érdekünk a Személyes adat további kezelését indokolja, e jogos érdekünk fennállásáig.

Jogellenes, megtévesztő Személyes adat használata esetén, vagy a Felhasználó által elkövetett bűncselekmény, illetve rendszer elleni támadás esetén Adatkezelőként jogosultak vagyunk a Felhasználó regisztrációjának megszűnésével egyidejűleg a Személyes adatait haladéktalanul törölni, ugyanakkor – bűncselekmény gyanúja vagy polgári jogi felelősség gyanúja esetén – a Személyes adatokat a lefolytatandó eljárás időtartamára megőrizni is.

Egyéb fel nem sorolt adatkezelésekről (pl. tervezői pályázatok) az adat(ok) felvételekor adunk tájékoztatást.

VI. AZ ADATKEZELÉS ELVEI

6.1. Vállalkozásunk a GDPR előírásainak megfelelően a személyes adatokat az alábbi alapelvek mentén kezeli és tárolja:

Előre meghatározott célból (célhoz kötöttség elve)

A cél megvalósításához feltétlenül szükséges mértékben (adat takarékosság és alapértelmezett adatvédelem elve):

Előre meghatározott célból (célhoz kötöttség elve)

A cél megvalósításához feltétlenül szükséges mértékben (adat takarékosság és alapértelmezett adatvédelem elve): 

A cél megvalósulásáig (korlátozott tárolhatóság elve)

A tisztesség követelményének megfelelően (tisztesség elve)

A jogi előírásoknak megfelelően (megfelelő jogalap elve)

A kezelt adatoknak pontosaknak és hiánytalanoknak kell lennie (pontosság elve)

Az adatkezelésnek közérthető, részletes, teljes és könnyen hozzáférhető, előzetes tájékoztatáson kell alapulnia (előzetes tájékoztatás elve)

Az értinett részére tájékoztatást ad az Érintett adatainak kezeléséről, az Érintett tiltakozhat adatai kezelése ellen, kérheti azok törlését, helyesbítését és zárolását (az érintettek jogai)

A Társaság a GDPR rendelkezéseinek megfelelően kezeli a személyes adatokat (elszámoltathatóság elve)

6.2. Vállalkozásunk a regisztráció, valamint a számlázás során megadott Személyes adatokat nem ellenőrzi, azok megfelelőségéért kizárólag az azokat megadó személy felel.

6.3. Különleges – faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló, valamint a természetes személyek egyedi azonosítását célzó genetikai és biometrikus, egészségügyi, szexuális irányultságra vonatkozó – személyes adatot Társaságunk nem kezel.

6.4. A 16. életévét be nem töltött személy érintett Személyes adatait csak a felette szülői felügyeletet gyakorló nagykorú személy hozzájárulása esetén kezeljük. Ugyanakkor nem áll módunkban a hozzájáruló személy jogosultságát, illetve nyilatkozatának tartalmát ellenőrizni, így a Felhasználó, illetve a felette szülői felügyeletet gyakorló személy szavatol azért, hogy a hozzájárulás megfelel a jogszabályoknak.

6.5.  Az általunk kezelt Személyes adatokat a jelen Tájékoztatóban meghatározott Adatfeldolgozókon kívül, az Érintett előzetes és önkéntes hozzájárulása nélkül harmadik félnek nem adjuk át. 

6.6.  Az általunk kezelt Személyes adat helyesbítéséről, korlátozásáról, illetve törléséről az érintett Felhasználót, továbbá mindazokat értesítjük, akiknek korábban a Személyes adatot Adatkezelés céljára továbbítottuk. Az értesítés mellőzhető, ha ez az Adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti. 

6.7.  Társaságunk gondoskodik a Személyes adatok biztonságáról, megtesszük azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítjuk azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok véletlen elvesztését, jogtalan megsemmisülését, jogosulatlan hozzáférését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását, jogosulatlan terjesztését. E kötelezettség teljesítésére minden olyan harmadik felet felhívunk, akik részére Személyes adatokat továbbítunk. 

6.8.  Az ÉremVerde® - Szabó Tamás EV. és adatfeldolgozó partnereinek informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, tűz és vízkár, továbbá számítógépes vírusok támadás ellen. Az üzemeltető a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik.

6.9.  Tájékoztatjuk a felhasználókat, hogy az interneten továbbított elektronikus üzenetek protokolltól függetlenül (e-mail, Web) sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, szerződés vitatására, információ felfedésére, módosítására vezetnek.  Az ilyen fenyegetésektől megvédendő, az Adatkezelő megtesz minden tőle elvárható óvintézkedéseket. A rendszereket megfigyeli annak érdekében, hogy minden biztonsági eltérést rögzíthessen és bizonyítékokkal szolgálhasson minden biztonsági esemény esetében. A rendszermegfigyelés ezen kívül lehetővé teszi az alkalmazott óvintézkedések hatékonyságának ellenőrzését is.

VII.  AZ ADATKEZELŐ ÁLTAL KEZELT TOVÁBBI ADATOK KÖRE 

7.1.  A testre szabott kiszolgálás érdekében a Felhasználó számítógépén kis adatcsomagot (ún. süti) helyezünk el. A sütik célja az adott oldal minél magasabb színvonalú működésének és a személyre szabott szolgáltatásoknak a biztosítása, a felhasználói élmény növelése. A sütiket a Felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a sütik alkalmazását tiltsa. A sütik alkalmazásának tiltásával a Felhasználó tudomásul veszi, hogy sütik nélkül az adott oldal működése nem teljes értékű. 

7.2.  A személyre szabott szolgáltatások biztosítása során a sütik alkalmazásával a következő Személyes adatokat kezeljük: demográfiai adatok, valamint érdeklődési kör információk, preferenciák (böngészési előzmények alapján). 

7.3.  A weboldal működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: a Felhasználó bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a Szolgáltatás igénybevétele során generálódnak, és amelyeket az Adatfeldolgozók rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer a Felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. 

7.4.  A Társaság által használt sütikről a Süti szabályzatban tájékozódhat.

7.5.  Társaságunk az ügyfelek és a munkavállalók létfontosságú érdeke, vagyonvédelem, személyes biztonság, valamint esetleges reklamáció kezelése érdekében kezel kamerafelvételeket.

VIII. A FELHASZNÁLÓ JOGAI, ÉRVÉNYESÍTÉSÜK MÓDJA 

Az adatkezelési tájékoztatóban meghatározott személyes adatok kapcsán az Érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, az adatkezelés korlátozását, valamint élhet adathordozási -, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, az adatkezelő IV. pontban leírt elérhetőségein.

Tájékoztatáshoz való jog:

Az érintett a Személyes adatainak kezeléséről bármikor írásban, az Adatkezelő címére küldött ajánlott vagy tértivevényes-ajánlott levélben, illetve az adatvedelem@penzvero.hu e-mail címre küldött e-mailben tájékoztatást (tájékoztatás joga; GDPR 13. és 14. cikk) kérhet. A levélben küldött tájékoztatáskérést az Adatkezelő akkor tekinti hitelesnek, ha a megküldött kérelem alapján a Felhasználó egyértelműen beazonosítható. E-mailben küldött tájékoztatáskérést az Adatkezelő csak akkor tekint hitelesnek, ha azt a Felhasználó regisztrált e-mail címéről küldi, ez azonban nem zárja ki, hogy az Adatkezelő a tájékoztatás megadása előtt a Felhasználót más módon is beazonosítsa. A tájékoztatást az Adatkezelő a kérelem kézhezvételét követően, de legfeljebb 30 napon belül adja meg, a megkeresés formátumával egyező formátumban. 

Hozzáféréshez való jog:

Az Érintett kérheti, hogy az Adatkezelőtől tájékoztatást kérjen arról, hogy kezeli-e a személyes adatát, és ha igen, akkor az általa kezelt Személyes adatokhoz és a következő információkhoz biztosítson számára hozzáférést (hozzáféréshez való jog; GDPR 15. cikk): 

az adatkezelés célja;

az érintett személyes adatok kategóriái;

azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;

adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;<

A Szabó Tamás E.V. - Ötvös - ÉremVerde webáruház cookie-kat használ annak érdekében, hogy a webáruház a lehető legjobb felhasználói élményt nyújtsa. Amennyiben Ön folytatja a böngészést a webáruházban, azt úgy tekintjük, hogy nincs kifogása a tőlünk érkező cookie-k fogadása ellen.
Bezárás
A Szabó Tamás E.V. - Ötvös - ÉremVerde webáruház cookie-kat használ annak érdekében, hogy a webáruház a lehető legjobb felhasználói élményt nyújtsa. Amennyiben Ön folytatja a böngészést a webáruházban, azt úgy tekintjük, hogy nincs kifogása a tőlünk érkező cookie-k fogadása ellen.
Bezárás