Kategóriák
victoria

Adatvédelmi szabályzat

Alföldi Papír 91 Kft webshop

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

I. Bevezetés
 

Az Alföldi Papír 91 Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 5000 Szolnok Nagymező utca 34, cégjegyzékszám: 16-09-001941; adószám: 10668421-2-16; képviseli: Lipták Róbert ügyvezető) (a továbbiakban: Szolgáltató, Adatkezelő) aláveti magát a következő tájékoztatásnak.

 

Jelen adatkezelési tájékoztató a (dker.hu) weboldalon található webáruház működtetése során történő személyes adatkezelésekre vonatkozó előírásokat tartalmazza. A tájékoztató elérhető weboldalunkon a következő linken:

http://webaruhaz.kulcs-soft.hu/?id=0165acfc626548e8be7e728d8985eb51&p=statikus&nk=0&name=adatvedelmi-szabalyzat

A kezelt adatok köre az V. fejezetben, az 5.1 alfejezetben,
a használt sütik a VI. fejezetben találhatóak.


A webáruház célja a Szolgáltató végfelhasználó ügyfeleinek (természetes vagy jogi személyeknek, egyéb szervezeteknek) termékekkel történő kiszolgálása. Erre tekintettel a Szolgáltató az üzemeltetéssel kapcsolatban elsődlegesen a szerződés teljesítése érdekében szükséges adatokat tart nyilván. Nem természetes személy ügyfeleknél elkerülhetetlen az is, hogy Szolgáltató a céges partnerek munkavállalói vagy meghatalmazottjai, megbízottjai egyes adatait is kezelje, mely adatkezelésekre szintén a jelen Tájékoztató irányadó. Jelen Tájékoztatót az Adatkezelő Általános Szerződési Feltételeivel összhangban és azzal összefüggésben kell alkalmazni.

 

A Felhasználó mind a honlap használatával, mind a webshop-ba történő regisztrációval elfogadja a jelen adatkezelési tájékoztató tartalmát.

 

Adatkezelő jogosult jelen Tájékoztatót a hatályos jogszabályi előírások figyelembevételével bármikor egyoldalúan módosítani. A Tájékoztató módosításai a fenti címen történő közzététellel lépnek hatályba.

 

II.Értelmező fogalmak
 

2.1. Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy, ideértve jelen a nem természetes személy Felhasználók által megadott természetes személy használókat is (rendelésre és termék átvételre jogosult személyek, kereskedelmi és áruforgalmi kapcsolattartók);

 

2.2 Felhasználó: a weboldal (alfoldipapir.hu) honlapot és/vagy a webshopot használó Érintett (ideértve az egyéni vállalkozót és az egyéni céget is) vagy nem természetes személy egyéb más felhasználó;

 

 2.3 Személyes adat: azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személyre („Érintettre”) vonatkozó bármely információ;

 

2.4. Személyes adat különleges kategóriái: faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a természetes személyek egyedi azonosítását célzó genetikai és biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok; Jelen weboldal ilyen jellegű adatok gyűjtését, tárolását nem végzi.

 

2.5. Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az Érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

 

2.6. Adatkezelő:
Alfoldi Papír 91 Korlátolt Felelősségű Társaság
(székhelye: 5000 Szolnok, Nagymező utca 34,
cégjegyzékszám: 16-09-001941;
adószám: 10668421-2-16;
képviseli: Lipták Róbert ügyvezető);

 

2.7. Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így különösen a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

 

2.8. Adatkezelés korlátozása: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából;

 

2.9. Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel, különös tekintettel a Kulcs-Soft Nyrt-re (székhely/levelezési cím: 1016 Budapest, Mészáros utca 13., cégjegyzékszám: 01-10-045531, adószám: 13812203-2-41);

 

2.10. Harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az Érintettel, az Adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az Adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;

 

A jelen Tájékoztatóban alkalmazott többi fogalom megfelel a hatályos jogszabályi előírások – így különösen: az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről; általános adatvédelmi rendelet – a továbbiakban: GDPR) által meghatározott fogalmaknak. Adatkezelő az általa alkalmazott adatkezelések során a mindenkor hatályos jogszabályi előírások maradéktalan betartásával jár el.

 

III. Alapelvek
 

3.1. Az Adatkezelő az Érintett adatai kezelése során a következő alapelvek maradéktalan figyelembevételével jár el:

 

a.) Az adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”);

b.) az adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne kezeljék ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon („célhoz kötöttség”);

c.) az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk („adattakarékosság”);

d.) pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük („pontosság”);

e.) tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé („korlátozott tárolhatóság”);

f.) kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve („integritás és bizalmas jelleg”).

g.) az adatkezelő felelős a fenti alapelveknek való megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés igazolására („elszámoltathatóság”).

 

3.2. Az Adatkezelő az eljárásrendjét a fentieknek megfelelően alakította ki, azt folyamatosan felülvizsgálja és szükség szerint módosítja. Az Adatkezelő az adatkezelés során biztosítja a beépített és alapértelmezett adatvédelmet.

 

3.3. Az igénybe vevőnek (Felhasználónak) az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás igénybevételét megelőzően és a szolgáltatás igénybevétele során is folyamatosan biztosítani kell, hogy az adatkezelést megtilthassa. Felhasználó ezzel a jogával a IX. fejezetben meghatározottak szerint jogosult élni.

 

IV.Felhasználó felelősségi köre
 

4.1. Amennyiben a Felhasználó nem saját adatait adja meg, hanem egyéb természetes személyét a webshop-ba történő regisztráció során vagy annak használatával összefüggésben, a Felhasználó kizárólagos felelőssége lesz, hogy az adatok megadását ezen természetes személy hozzájárulásával, tudtával és megfelelő tájékoztatásával tegye meg. Ezek meglétét Adatkezelő vizsgálni nem köteles. Adatkezelő felhívja a Felhasználó figyelmét arra, hogy ha ezen kötelezettségének nem tesz eleget, és ezért az Érintett az Adatkezelővel szemben igényt érvényesít, az érvényesített igényt, illetve a kapcsolódó kár összegét Adatkezelő a Felhasználóra továbbháríthatja.

 

4.2. Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és - ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges - naprakészségét, valamint azt, hogy az Érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani. Felhasználó felelőssége, hogy a megadott adatok pontosak legyenek, felelős továbbá ezek naprakészen tartásáért is. Felhasználó az adatokban bekövetkezett változásokat köteles a regisztrációs felületen haladéktalanul átvezetni, az adatokat módosítani. Felhasználó az adatmódosítást kezdeményezheti az Adatkezelőnél is, az Adatkezelő IX. fejezetben meghatározott elérhetőségein.

 

4.3.Adatkezelő kiskorúak adatait nem kezeli. Ugyanakkor a 16. életévét betöltött kiskorú Érintett hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem szükséges. A 18 év alatti kiskorúak a webshop-ot nem használhatják, ilyen személyek a webshop-ba nem regisztrálhatók. Ennek betartása a Felhasználó felelőssége.

 

V. Az egyes adatkezelési célok és ezek feltételrendszere
 

Az Adatkezelő személyes adatot a következő célokból kezel:

 

5.1.Regisztráció a webshop-ba

5.1.1. Cég esetén, a cég nevében regisztráló természetes személy és az ezen személy által a rendszerbe felvitt egyéb ügyintézők személyes adatai tekintetében:

 Adatkezelés célja  Kezelt adat  Az adatkezelés oka Adatkezelés jogalapja Megőrzési idő
szállítási keretszerződés megkötése az Adatkezelő és a Felhasználó között – nem természetes személy Felhasználó esetén        E-mail cím  Belépéshez, rendelési visszaigazolás küldéséhez szerződés létrehozása (GDPR 6. cikk (1) b) pont) és Elker tv. 13/A. § (3) bekezdése       a cél eléréséhez szükséges lehető legrövidebb idő, de nem tovább, mint a keretszerződés megszűnése (regisztráció törlése)      
Ügyintéző vezetéknév, Ügyintéző keresztnév  Csomag átvételhez, megrendelő beazonosításhoz szükséges.
 Telefonszám  Csomag átvétel egyeztetéséhez szükséges
Számlázási cím: Irányítószám, Város, Utca, házszám  Fizetési kötelezettséggel járó rendelés-megrendelő beazonosítása
Szállítási cím: Irányítószám, Város, Utca, házszám  Kiszállítás és utólagos átvételi mód változtatási lehetőség miatt szükséges
Cég esetén adószám  Kötelező

 

5.2. Szállítási keretszerződés megkötése és teljesítése webshop-on keresztül történő vásárlás érdekében

5.2.1. Cég esetén, a cég nevében regisztráló természetes személy és az ezen személy által a rendszerbe felvitt egyéb ügyintézők személyes adatai tekintetében:
Adatkezelés célja

5.1.1. Cég esetén, a cég nevében regisztráló természetes személy és az ezen személy által a rendszerbe felvitt egyéb ügyintézők személyes adatai tekintetében:

 

 Adatkezelés célja Kezelt adat  Az adatkezelés oka  Adatkezelés jogalapja Megőrzési idő 
      szállítási keretszerződés megkötése az Adatkezelő és a Felhasználó között – nem természetes személy Felhasználó esetén        E-mail cím  Belépéshez, rendelési visszaigazolás küldéséhez szerződés létrehozása (GDPR 6. cikk (1) b) pont) és Elker tv. 13/A. § (3) bekezdése          a cél eléréséhez szükséges lehető legrövidebb idő, de nem tovább, mint a keretszerződés megszűnése (regisztráció törlése)
Ügyintéző vezetéknév, Ügyintéző keresztnév  Csomag átvételhez, megrendelő beazonosításhoz szükséges.
 Telefonszám  Csomag átvétel egyeztetéséhez szükséges
Számlázási cím: Irányítószám, Város, Utca, házszám  Fizetési kötelezettséggel járó rendelés-megrendelő beazonosítása
 Szállítási cím: Irányítószám, Város, Utca, házszám  Kiszállítás és utólagos átvételi mód változtatási lehetőség miatt szükséges
 Cég esetén adószám  Kötelező

 

 5.3. Egyéb adatkezelési célok

  

 Adatkezelés célja  Adatkezelés jogalapja  Kezelt adatok köre  Megőrzési idő
 Egyedi megrendelések leadása Felhasználó által a megkötött szállítási keretszerződés alapján  szerződés teljesítése (GDPR 6. cikk (1) b) pont)  Regisztrációs Adatok Adatok (felsorolás a V.1. fejezet táblázatában)  általános adójogi elévülés (8 év)
 Ellenszolgáltatás (vételár és egyéb költségek) megállapítása és megfizetése, számlázás  szerződés teljesítése (GDPR 6. cikk (1) b) pont)  Regisztrációs Adatok Adatok (felsorolás a V.1. fejezet táblázatában)  általános adójogi elévülés (adott egyedi megrendelés teljesítésétől számított 8 év)
 Megrendelt termékek el-/kiszállítása  szerződés teljesítése (GDPR 6. cikk (1) b) pont)  termék átvevőjének neve, telefonszáma (megjegyzésben megadott információk, esetenként jogos átvétel biztosításához személyi igazolvány száma)  általános adójogi elévülés (8 év)

Adattovábbítás: bizonyos szerződéseknél vagy kötelmeknél sor kerülhet személyes adat továbbítására harmadik személy részére, például kiszállítás esetén. Az Adatkezelő megfelelő garanciákkal és egyéb intézkedésekkel is gondoskodik az átadásra kerülő adatok biztonságáról (ld. a VII. fejezetet is).

A szerződés teljesítésével kapcsolatban az Adatkezelő alvállalkozót vesz igénybe általános jelleggel, aki az Adatfeldolgozó (Adatfeldolgozó a jelen pont alkalmazásában a Corwell Kft. a 2.9. pontban meghatározott adatokkal). Az Adatfeldolgozó a webshop szoftver tulajdonosa, és üzemeltetési támogatást nyújt az Adatkezelőnek az áruértékesítési szerződés teljesítéséhez. Az Adatfeldolgozó ebben a jogviszonyban az Adatkezelő Adatfeldolgozójaként is eljár, amennyiben a Felhasználó által megadott személyes adatok az Adatfeldolgozó részére teljeskörűen átadásra kerülnek a szerződés teljesítése érdekében. E körben az Adatfeldolgozó végzi különösen a logisztikai feladatok összességét (különös tekintettel a megrendelés összeállítására, csomagolására, fuvarozó részére történő átadására is), illetve egyéb kisegítő feladatokat is ellát (például: szerverszolgáltatás, IT support, hírlevélküldés támogatása).

 

A kiszállítással kapcsolatban az Adatfeldolgozón (Corwell Kft-n) túlmenően a következő adatfeldolgozók részére kerülhet sor adat továbbítására:

 

a.)Waberer's International Zrt.

Cím: 1239 Budapest, Nagykőrösi út 351.

  

b.)GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft.

Cím: 2351 Alsónémedi, Európa u. 2.

 

5.4. Követelések érvényesítése
Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja

Kezelt adatok köre

Megőrzési idő

Behajtás, teljesítéssel kapcsolatos viták rendezése

Adatkezelő jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) f) pont)

Regisztrációs és rendelési adatok (felsorolás a V.1. fejezet táblázatában).

általános polgári jogi elévülés (adott egyedi megrendelés teljesítésétől számított 5 év), de nem tovább, mint az igényérvényesítési folyamat végleges lezárulta

 

Amennyiben a keretszerződésből és/vagy az egyedi szerződésből bármilyen igény származik a Felhasználóval szemben, vagy a Felhasználó kíván igényt érvényesíteni Adatkezelővel szemben, úgy az Adatkezelő a keretszerződés alatt és megszűnését követően is jogosult ezen igényérvényesítés érdekében kezelni az Érintett személyes adatait. Az adattárolási idő az érdekmérlegelési elvnek megfelelő, melyről tesztel rendelkezünk.

 

Adattovábbítás: Adatkezelő az igényérvényesítés érdekében jogosulttá válhat személyes adatoknak hatóságok, bíróságok részére történő továbbítására. Ezen kívül jogi tanácsadás biztosítása érdekében vagy követelésbehajtónak történő ügyátadás érdekében, esetleg faktoring vagy követelésbiztosítás érdekében is jogosulttá válhat bizonyos személyes adatok átadására. Az adatátadást az Adatkezelő köteles a legszükségesebb minimumra szorítani. Az adattovábbításról az Érintett tájékoztatást kap.

 

5.5. Honlap használata
 

A honlapot használók (regisztrált és nem regisztrált Felhasználók) a honlap használatával elfogadják az alfoldipapir.hu weboldalon elérhető Általános Szerződési Feltételeket, továbbá a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakat.

 

A honlap más honlapokra történő hivatkozásokat is tartalmazhat. E körben az Adatkezelő kifejezetten rögzíti, hogy semmilyen felelősséget nem vállal a más honlapokra történő hivatkozás alapján a felhasználó által elért honlapok adatvédelmi és adatkezelési eljárásrendjéért, előírásaiért. Az Adatkezelő kifejezetten felhívja a felhasználók figyelmét arra, hogy a jelen Adatvédelmi Szabályzat rendelkezései e honlapokra nem terjednek ki.

 

A honlap által használt cookie-k tekintetében ld. a VI. fejezetet.

 

VI.Adatok kezelése
 

Adatkezelő a webshop üzemeltetése során az alábbi cookie-kat alkalmazza:

Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja

Kezelt adatok köre

Megőrzési idő

Webáruházakra jellemző cookie-k (bevásárlókosárhoz, készlet foglaláshoz, funkciók működéséhez szükséges cookie-k” és „biztonsági cookie-k) a felhasználók azonosításához és a látogatások nyomon követéséhez

Adatkezelő jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) f) pont)

egyedi azonosítószám, IP cím, aktivitási dátumok és időpontok

a)_comparator: a termékösszehasonlító működéséhez szükséges, 10 évig tarta meg ezt az adatot a használhatóság érdekében

 

b) _login: a webáruházba történő bejelentkezéshez szükséges, a böngésző nyitvatartásáig van érvényben

 

c) _list_type: " terméklista megjelenítés típusa (rácsos, dobozos), kerül letárolásra, 10 évig tarta meg ezt az adatot a használhatóság érdekében

 

d) _information_bar: információs sáv megjelenítéséhez kapcsolódó adatok, 10 évig tarta meg ezt az adatot a használhatóság érdekében

 

e) _cookie_handling: " sütikezelés megtekintése, 10 évig tarta meg ezt az adatot a használhatóság érdekében

 

f) _last_visited_products: utoljára megtekintett termékeket tartalmazza, 10 évig tarta meg ezt az adatot a használhatóság érdekében

 

g) _webshop_order_hash: Nyitott kosarak tartalmának megőrzése. Időtartama 60 nap

 

h)_visit_netstat_v3: látogatáshoz kapcsolódó adatok

 

i)_visitor_netstat_v3: látogatáshoz kapcsolódó adatok

Google Analytics

nincs személyes adat kezelés

nincs személyes adat kezelés

 

Webes naplózás a Felhasználó webes tevékenységének nyomon követhetősége a szerződés teljesítése érdekében (teljesítés megrendelésnek való megfelelőségének igazolhatósága)

szerződés teljesítése (GDPR 6. cikk (1) b) pont)

események időpontja, felhasználó neve, érintett neve, forrás url, IP cím, web böngésző típusa, megtekintett URL-ek, weboldalra érkezés/ távozás időpontja. Ezen kívül naplózásra kerül a webáruházban lévő funkciók használata és a funkciók paraméterei.

 

archiválásig végéig (60 nap).

 

Az érintettnek lehetőségük van a cookie-kat törölni a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében általában az Adatvédelem menüpont beállításai alatt.

 

VII. Adatokhoz való hozzáférés, adatok kiadása harmadik személyeknek, az adatok tárolása
 

7.1. Általános rendelkezések

 

Adatkezelő gondoskodik az alapértelmezett és beépített adatvédelemről. Ennek érdekében az Adatkezelő megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket alkalmaz annak érdekében, hogy:

 

-           az adatokhoz való hozzáférést pontosan szabályozza;

-           csak olyan személyeknek engedélyezze a hozzáférést, akiknek az adat az azzal való feladat elvégzése érdekében szükséges, és ekkor is csak azon adatokhoz lehessen hozzáférni, mely minimálisan szükséges a feladat ellátásához;

-           az általa megbízott adatfeldolgozókat körültekintően válassza ki, és megfelelő adatfeldolgozói szerződéssel gondoskodjon az adatok biztonságáról;

-           gondoskodjon a kezelt adatok változatlanságáról (adatintegritás), hitelességéről és védelméről.

 

7.2. Adattovábbítás, adatfeldolgozás, hozzáférés

 

Az Adatkezelő törekszik arra, hogy ne adjon ki harmadik személynek Érintetti adatot. Az adatkiadás azonban bizonyos esetekben nem kerülhető el. Adatkezelő elsődlegesen a következő esetekben ad ki adatot harmadik személynek:

 

hatóság(ok) felé történő adatátadás: a szerződések létesítésével, teljesítésével és megszüntetésével kapcsolatban az Adatkezelőnek jogszabályi előírásokból fakadó jelentési kötelezettsége keletkezhet. Hatósági megkeresésre vagy bűncselekmény gyanújára alapítottan egyéb adatkiadásra is sor kerülhet.
Adatfeldolgozó hozzáférési jogosultsága: az Adatfeldolgozó mint a webáruház szoftvertulajdonosa és mint az Adatkezelő általános alvállalkozója a webáruházban rögzített adatokhoz teljeskörűen hozzáfér. A hozzáférés célja az Adatkezelő megbízásából történő szerződés teljesítése. Adatfeldolgozó az Adatkezelő által továbbított megbízásait Adatfeldolgozóval kötött megállapodása alapján alvállalkozón keresztül teljesíti.
adatfeldolgozók részére történő adatátadás: az Adatkezelő a kiszállítási szolgáltatás keretében jogosult az Érintett adatait a kijelölt fuvarozónak/alvállalkozóknak, mint a teljesítésben résztvevőknek átadni.
 

A fentiekben meghatározott eseteken kívül a mindenkor hatályos jogszabályi előírásokkal összhangban is adhat ki az Adatkezelő adatot harmadik személynek.

 

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A személyes adatokat az Adatkezelő és az Adatfeldolgozó munkatársai kezelhetik, a jelen Tájékoztatóban meghatározott alapelvek szigorú betartásával.

 

7.3 Adatok fizikai tárolása

 

Az adatok kezelése és feldolgozása, valamint az adatok biztonsági mentése Magyarország területén történik, az Adatkezelő tulajdonában álló szervereken. A kiszállítási szolgáltatás keretében a fuvarozók által megvalósított adatkezelésre nézve a fuvarozók adatvédelmi előírásai irányadók.

 

Az adattovábbítás során az Adatkezelő a Személyes adatok biztonságát a hatályos jogszabályokban előírt szigorúságú szerződéses biztosítékokkal biztosítja. Az adattovábbítás jogszerűségéért és az adatok biztonságáért az Adatkezelőt teljeskörű felelősség terheli.

 

7.4. Tárolási idő

 

Adatkezelő az Érintetti adatokat a fentiekben, az egyes adatkezelési céloknál meghatározott ideig tárolja, ezt követően az adatok megsemmisítésre kerülnek. Az adatok tárolásának időtartamára a mindenkor hatályos jogszabályi előírások is vonatkoznak, azaz ha jogszabályi előírás az adat tárolását a fent megjelölt időtartamon túlmenően is előírja, úgy az adatot az Adatkezelő a jogszabályban meghatározott ideig jogosult tárolni.

 

VIII. Adatkezelő által az adatvédelem körében tett intézkedések
 

Az Adatkezelő ésszerű mértékű fizikai, műszaki és szervezeti biztonsági intézkedéseket alkalmaz az Érintetti adatok védelmére, különösen azoknak a véletlen, illetéktelen, törvénytelen megsemmisítése, elvesztése, megváltoztatása, továbbadása, felhasználása, elérése vagy feldolgozása ellen. Az Adatkezelő a személyes adatokhoz való ismert, és az érintettre nézve magas kockázattal járó illetéktelen hozzáférés vagy azok felhasználása esetén haladéktalanul értesíti az Érintettet.

 

Adatkezelő, amennyiben Érintetti adat továbbítása szükséges, gondoskodik a továbbított adatok megfelelő védelméről, például az adatállomány titkosításával. Az Adatkezelő a harmadik személyek által megvalósított Érintetti adatkezelésért teljeskörű felelősséggel tartozik.

 

Adatkezelő megfelelő és rendszeres biztonsági mentésekkel is gondoskodik arról, hogy az Érintett adatai a megsemmisüléssel vagy elvesztéssel szemben védve legyenek.

 

A személyes adatok automatizált feldolgozása során az Adatkezelő további intézkedésekkel biztosítja

 

a.)a jogosulatlan adatbevitel megakadályozását;

b.)az automatikus adatfeldolgozó rendszerek jogosulatlan személyek általi, adatátviteli berendezés segítségével történő használatának megakadályozását;

c.)annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy a személyes adatokat adatátviteli berendezés alkalmazásával mely szerveknek továbbították vagy továbbíthatják;

d.)annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy mely személyes adatokat, mikor és ki vitte be az automatikus adatfeldolgozó rendszerekbe;

e.)a telepített rendszerek üzemzavar esetén történő helyreállíthatóságát és

f.)azt, hogy az automatizált feldolgozás során fellépő hibákról jelentés készüljön.

 

IX. Az Érintett jogai
 

Az Érintettet az adatkezelés kapcsán az alábbi jogosultságok illetik meg:

 

a.)Átlátható tájékoztatáshoz való jog: az adatkezelést megelőzően és közben is joga van az Érintettnek arra, hogy a kezelt adatokról és az adatkezelésről magáról is tájékoztatást kapjon, ennek része a jelen Szabályzat;

b.)Tárolt adatokhoz való hozzáférés joga: az Érintett jogosult arra, hogy információt kérjen a róla tárolt adatokról és az adatkezelés egyes elemeiről (különösen: adatkezelés léte, célja, jogalapja, kezelt adatok köre, adatkiadás harmadik személyek részére, adattárolási idő, joggyakorlások módja, jogorvoslati lehetőségek, adatforrás, profilalkotás, automatizált döntéshozatal, garanciák, stb.);

c.)Helyesbítéshez való jog: téves adat esetén az Érintett kezdeményezheti az adat helyesbítését;

d.)Törléshez (elfeledtetéshez) való jog: az Érintett kérheti az adat törlését, ha:

   - az adatra nincs szükség abból az eredeti célból, amiért azt gyűjtötték

   - az Érintett az adatkezelésre vonatkozó hozzájárulását visszavonja

   - az Érintett tiltakozik az adatkezelés ellen és nincs más ok, jogalap az adatkezelésre

   - az adatkezelés jogellenes

    - jogi kötelezettség előírja a törlést

   - az adatgyűjtésre információs társadalommal összefüggő szolgáltatás kínálásával kapcsolatban került sor;

e.)Tiltakozáshoz való jog: közérdekű vagy jogos érdeken alapuló adatkezeléssel szemben az Érintett tiltakozhat; ebben az esetben az Adatkezelő csak akkor jogosult az adatot továbbra is kezelni, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, melyek az Érintettel szemben elsőbbséget élveznek, vagy jogi igényérvényesítéshez kapcsolódnak. Közvetlen üzletszerzési célból történő adatkezeléssel szemben bármikor lehet tiltakozni, és tiltakozás esetén az adat nem kezelhető tovább;

f.)Adatkezelés korlátozásához való jog: jogellenesen kezelt adatok esetén, illetve a jogszabály által megengedett egyéb esetekben kérhető az adatkezelés korlátozása;

g.)Adathordozhatósághoz való jog: automatikus adatfeldolgozással kezelt, hozzájáruláson vagy szerződésen alapuló adatkezelés esetén az Érintett jogosult az általa megadott adatok kiadását kérni tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban, és az adatot tetszés szerint továbbíthatja;

h.)visszavonás joga: az Érintett a hozzájárulását bármikor visszavonhatja.

 

Érintett fenti jogaival bármikor élhet. Az erre irányuló kérelmet az Érintett az info@alfoldipapir.hu.hu e-mail címen, vagy az Adatkezelő 6000 Kecskemét, Homok utca 35 szám alatti postacímére küldheti meg írásban. Adatkezelő tájékoztatja az Érintetteket, hogy a hatályos jogszabályi előírások értelmében adatvédelmi tisztviselő kijelölésére nem köteles, de a fenti elérhetőségeken megbízott adatvédelmi felelős áll az Érintettek rendelkezésére.

 

Adatkezelő jogosult az Érintett beazonosítására a válaszadást megelőzően (annak ellenőrzése érdekében, hogy a kérés az arra jogosulttól származik-e). Az Érintett Adatkezelő által nyilvántartott e-mail címéről, vagy a regisztrált webes felületről beérkező megkereséseket Adatkezelő úgy tekinti, hogy az az Érintettől származik. Egyéb formában beérkező kérések esetén Adatkezelő jogosult az Érintettet más módon hitelesíteni (pl. megadott telefonszámon szóban érdeklődni az írásbeli kérelem valóságtartamáról, szóbeli felkérésre írásbeli megerősítést kérni, vagy más, megfelelő beazonosítást kezdeményezni).

 

Az Adatkezelő a beérkezett kérelmeket megvizsgálja, és azokat haladéktalanul, de nem később, mint egy hónapon belül – kivételes esetben a jogszabály által megengedett ennél hosszabb határidőben – elintézi, vagy azt (indokolással ellátva) elutasítja. Adatkezelő a döntés eredményéről az Érintettet írásban tájékoztatja. A kérelem elintézése díjmentes, kivéve a megalapozatlan vagy túlzó kérelmeket, melyek elintézéséért az Adatkezelő az adminisztratív költségeinek megfelelő, ésszerű mértékű díjat számíthat fel.

 

Adatkezelő a beérkezett leveleket, a küldő nevével és e-mail címével, valamint más, önként megadott személyes adatával együtt, az ügy elintézésétől számított legfeljebb öt év elteltével törli.

 

Érintett az adatkezeléssel szemben bármikor élhet észrevétellel, panasszal az Adatkezelőnél a fent megadott elérhetőségeken (info@alfoldipapir.hu e-mail címen, vagy a 6000 Kecskemét, Homok utca 35). Ezen kívül Érintett a sérelmezett adatkezeléssel szemben jogosult bírósági eljárás megindítására is az Adatkezelő székhelye vagy az Érintett lakóhelye szerinti bíróságon, mely eljárás illetékmentes, és melynek során a bíróság soron kívül jár el. A fentieken túlmenően panasszal is élhet a Nemzeti Adatvédelmi- és Információszabadság Hatóság előtt.

Kosár

A kosár jelenleg üres!

Bejelentkezés
Bejelentkezve marad

A Alföldi Papír '91 Kft. webáruház cookie-kat használ annak érdekében, hogy a webáruház a lehető legjobb felhasználói élményt nyújtsa. Amennyiben Ön folytatja a böngészést a webáruházban, azt úgy tekintjük, hogy nincs kifogása a tőlünk érkező cookie-k fogadása ellen.
Bezárás